CEL PROJEKTU

wzrost kompetencji kluczowych w zakresie technologii cyfrowych i języków obcych wśród 320 osób (176 kobiet i 144 mężczyzn)

100 godzin kursu komputerowego na poziomie DIGCOMP A

5 bloków tematycznych, 21 kompetencji cyfrowych

MIĘDZYNARODOWY EGZAMIN ECCC, ECDL lub równoważny dający możliwość zdobycia certyfikatu ECCC DIGCOMP (koszt egzaminu i certyfikatu ponosi uczestnik projektu).

Bezpłatne materiały dydaktyczne

180 godzin kursu językowego (angielski lub niemiecki) na poziomie od A1 do C2

Kurs językowy daje możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej zgodnego z EUROPEJSKIM SYSTEMEM OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO (TELC) (egzamin i certyfikat są bezpłatne dla uczestników projektu).

Bezpłatne materiały dydaktyczne

ZAPRASZAMY DO PROJEKTU OSOBY:

  • w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych,
  • pracujące w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach, podmiotach ekonomii społecznej / przedsiębiorstwach społecznych
  • zamieszkujące na obszarze województwa pomorskiego

ZAPEWNIAMY:

  • dogodne dla uczestników miejsce realizacji szkoleń
  • bezpłatne materiały szkoleniowe
  • naukę w grupach 12 osobowych o tym samym poziomie zaawansowania wiedzy i umiejętności
  • atrakcyjne formy kształcenia
  • doskonale przygotowaną kadrę
  • zajęcia mogą odbywać się w tygodniu jak i w weekendy (1 raz w tygodniu 3 - 4 godziny lekcyjne zajęć komputerowych i 1 raz w tygodniu 3 - 4 godziny lekcyjne zajęć językowych)

PLANOWANE EFEKTY

Uczestnicy Projektu nabędą/podniosą swoje kompetencje kluczowe w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz języków obcych (angielski/niemiecki) dzięki czemu staną się bardziej konkurencyjni na rynku pracy.

PROJEKT POMORSKA AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH numer RPPM.05.05.00-22-0151/16

realizowany jest przez Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek (Projektodawca), z siedzibą przy ul. S. Małachowskiego 2b, 64-800 Chodzież w ramach Osi Priorytetowej V Zatrudnienie, Działanie 05.05 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu:

1 421 455,49 złotych

Wkład z Funduszy Europejskich:

1 208 237,17 złotych

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze projektu:

Słupsk, Al. 3 Maja 44, pok. 5

Koordynator projektu: Dorota Piętka
e-mail: d.pietka@biuroprojektu.eu

telefon: 515 711 149

Asystent projektu: Monika Sieradzka
e-mail: m.sieradzka@biuroprojektu.eu

 

[recaptcha]